Mewar Hospital Pvt Ltd

2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005

List of Insurer associated with Mewar Hospital Pvt Ltd

Hospital in PIN Code - 324005

AGRAWAL EYE AND SKIN HOSPITAL
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Akansha Orthopaedic Centre
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Akansha Orthopaedic Hospital
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Bharat Vikas Parishad Hospital and Research Centre
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Birla Eye And Child Hospital
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Chandni Hospital
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Divya Alok Hospital Private Limited
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Gyan Shati Hospital
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
JAIN ENT CENTER
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Jain Surgical Hospital
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
JAIN SURGICAL HOSPITAL-KOTA
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Jaiswal Hospital & Neuro Institute
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
JAISWAL HOSPITAL & NEURO INSTITUTE - Kota
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Jaiswal Hospital and Neuro Institute
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Jindal Endo laparoscopic Hospital
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Khandelwal Nursing Home
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
KHANDELWAL NURSING HOME & RESERCH CENTRE
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Khandelwal Nursing Home and Research Centre
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Kinker Hospital and Research Centre
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Kota Heart Insititute
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Kota Heart Institute
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Kota Heart Institute & Research Centre
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
KOTA HEART INSTITUTE (MULTI SUPER SPECIALITY HOSPITAL) - KOTA
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Mahavir Ent Hospital ( A Unit Of Mahavir Medicare Pvt Ltd)
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Maitri Hospital
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
MAITRI HOSPITAL (A UNIT OF SINGHVI MEDICARE AND RESEARCH CENTRE )
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
MAITRI HOSPITAL-KOTA
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
MANJU ORTHOPAEDIC HOSPITAL
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Mewar Hospital Pvt. Ltd.
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
OM HOSPITAL
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
OPERA HOSPITAL & MEDICAL RESEARCH CENTRE
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
OPERA HOSPITAL MEDICAL & RESEARCH CENTRE
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
PMC American Hospital
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
PMC AMERICAN HOSPITAL - Kota
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Pmc American Hospital Pvt Ltd
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Radha Krishna Critical Care And General Hospital
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Rama krishana Multispeciality Hospital
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Rama Krishna Multispeciality Hospital
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
S K Ramchandani Orthopaedic Hospital
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
S.K Ramchandani Orthopedic Hospital
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
SK Ramchandani Orthopaedic Hospital
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Sudha Hospital & Medical Reseach Centre Pvt. Ltd.
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Sudha Hospital & Medical Research Centre
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
SUDHA HOSPITAL & MEDICAL RESEARCH CENTRE PVT LTD
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
SUDHA HOSPITAL AND MEDICAL RESEARCH CENTRE (P) LTD - Kota
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Suvi Eye Hospital & Lasik Laser Centre
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
Suvi Eye Hospital & Research Centre (P) Ltd
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
T T Hospital And Research Centre Pvt Ltd
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005
T.T. Hospital & Research Centre Pvt. Ltd.
2-H-1, Vigyan Nagar Kota, ( Raj), RAJASTHAN, Kota - 324005